För vårdgivare

Det är i åldersgruppen över 80 år som behovet av äldreomsorg är störst. Gruppen kommer att öka mycket under kommande 15 år. Äldreomsorgen kommer att ställas inför stora utmaningar för att kunna erbjuda god omsorg. Det finns risk att det inte finns personal att tillgå för att möta framtidens behov.

Livskvaliteteten för vårdtagare inom hemtjänsten och hemsjukvården kan ökas genom införande av modern informations- och kommunikationsteknik (IKT).

En besparing på 130 000 – 200 000 kr per vårdtagare och år kan förväntas vid installation av rätt IKT-lösning.

Kostnadsbesparingarna är intressanta men de största vinnarna är vårdtagarna och hemtjänstens och hemsjukvårdens personal. Vi listar några områden där vårdtagare och personal kommer att uppleva stor förbättring.

Uppmuntran

Hemtjänsten får möjlighet att utan att göra hembesök kontakta vårdtagaren för uppmuntran/ guidning/ instruktion. Detta har visat sig stärka självkänslan hos den som behöver uppmuntran. Tidsåtgången för transport försvinner och det medger fler kontakter och ändå totalt minskad arbetstid för hemtjänsten.
Social samvaro

Med IKT kan vårdtagare, som beviljats social samvaro, erbjudas detta via videotelefoni istället för hembesök. Tidsåtgången för transport försvinner och det medger fler/länge kontakter och ändå totalt minskad arbetstid för hemtjänsten.
Sociala nätverk

IKT ger vårdtagaren möjlighet att upprätthålla kontakter med släkt och vänner. Generellt gäller att IKT-hjälpmedel skall vara utformade så att vårdtagaren inte behöver agera eller ha några som helst kunskaper om tekniken. Hemtjänsten och närstående och vänner kontaktar vårdtagaren över IKT och vårdtagaren kan acceptera eller avvisa besök med en grön resp röd knapp.
Påminnelser

Tekniken ger hemtjänsten och vårdtagarens närstående möjlighet att enkelt påminna vårdtagaren om att ta medicin, äta, gå till dagverksamheten, göra sitt träningsprogram mm.
Tillsyn dagtid

Idag görs ett stort antal hembesök där hemtjänsten bara kontrollerar att allt är som det skall. Man växlar några ord och går sen igen. Många vårdtagare uppfattar det som störande men förstår att det behövs på grund av deras hälsa. Hemtjänstpersonalen kan uppfatta det som nonchalant att gå nästan omgående. Transporttiden för dessa besök är stor i förhållande till insatsen.

Användning av IKT för dessa tjänster ger vårdtagaren en större känsla av självständighet och ínnebär möjlighet för tätare tillsyn än idag och ändå totalt minskad arbetstid för hemtjänsten.
Tillsyn nattetid

Nattetid görs många tillsynsbesök där enda uppgiften är att kontrollera att allt är som det ska. Detta upplevs ofta av vårdtagaren som att sömnen störs både inför och under besöket. Även grannar kan uppfatta de nattliga besöken som störande med ljud från bilar, portar och trappor.

Med IKT kan dessa nattliga tillsynsbesök göras effektivare, enklare, miljövänligare och utan att störa vårdtagaren eller grannar och samtidigt innebära minskad arbetstid för hemtjänsten.
Svar på tysta larm

Ett larm från trygghetslarmet där samtal över högtalartelefonen inte besvaras, medför att hemtjänsten åker hem till den som larmat. I de flesta fall är det ingen nödsituation utan vårdtagaren har råkat komma åt larmknappen och har sen inte hört samtalet på högtalar­telefonen.

IKT innebär att hemtjänsten utan att åka ut, kan kontrollera situationen och kan i fall av verkligt nödläge mycket tidigt tillkalla ambulans eller annan hjälp.
Vårdtagare med annat modersmål

IKT underlättar kommunikation med hemtjänsten dels genom förenklad kontakt med personal som behärskar språket och dels genom sändning av förberedda meddelanden på hemspråket.
Kontakt med kommunens sköterskor och medicinskt ansvarige

Schemalagd eller spontan kontakt är är endast en knapptryckning bort. IKT-lösningen kan innefatta utrustning som mäter och samlar in data kring patienten. Sköterskan kan i många fall avgöra behovsinsatsen med hjälp av dessa data.
Kontakt med sjukvården

Distriktsköterskor och läkare får möjlighet att enkelt och snabbt nå vårdtagaren. Automatiskt insamlade data kring patienten kan ge läkaren möjlighet att ställa diagnos och utfärda medicin utan att patienten behöver utsättas för tröttsam transport till läkarstationen.
Trygghet

IKT ger vårdtagaren en stor känsla av trygghet. I detta sammanhang skall nämnas att kommunikationen är mycket säker d v s att samtal med doktor, sköterskor, hemtjänstpersonal och närstående är krypterad med mycket hög säkerhet. Insamlade patientdata förvaras lika säkert eller säkrare än i sjukvårdens system.
Mer information

E-hemtjänst i Västerås
Etik kring tillsynsenheter