Våra produkter

Med en vanlig dator kan du besöka ett hem via internet – lika säkert och naturligt som om du vore där personligen. Du rör dig fritt i hemmet med hjälp av en datormus och interagerar med de boende via videokonferens. Den du besöker behöver inte göra något, mer än att luta sig tillbaka, koppla av och njuta av sällskapet. All kommunikation är krypterad.

Vårdtagaren kan med en enkel knapptryckning avgöra om besöket skall ske nu eller om besökaren får återkomma. Närstående och vårdgivare kan ges möjlighet att gå in i bostaden över internet vid uteblivet svar på anrop.

Med mobila telehjälpmedel kan vårdtagaren alltid känna sig trygg hemma. Det finns alltid någon vid hans/hennes sida. Det betyder att vårdtagaren kan bo kvar längre i sitt eget hem och fortsätta leva självständigt.

Sensorer för mätning av blodtryck och puls och annat kan vara till stor hjälp för såväl hemvårdens personal som för ett eventuellt ställningstagande av läkare eller distriktssköterska.

Produkten sparar in kostnader genom färre fysiska besök/ insatser och underlättar för fortsatt boende i det egna hemmet.

En allt större kunskapsbas, grundad i forskning och baserat på ekonomiska modeller, visar att effektiviteten i vården ökar vilket samtidigt medför minskade kostnader.

För den enskilde är det ofta en stor omställning att vistas på ett korttidsboende eller flytta till ett vårdboende. ”Datorn på hjul” kan underlätta omställningen både för den enskilde och dennes närstående genom att möjliggöra social kontakt och öka tryggheten. Produkten kan under underlätta när den enskilde och dennes närstående bor långt ifrån varandra.

Mer information

E-hemtjänst i Västerås
Våra tjänster

Qnab tillhandahåller telehjäpmedel för kommuners och landstings vård och omsorgsprogram.

Vi
genomför de utredningar som behöver göras för att en installation skall bli framgångsrik och till lycka och glädje för vårdtagaren och närstående. Glädjen för kommuner och landsting består av minskade kostnader.

Då installationen tagits i bruk tar vi
fullt ansvar för dess drift och för att den kontinuerligt uppdateras så att nya funktioner kan tas om hand.

Arbetsgången vid introduktion av hjälpmedlet hos en vårdtagare sker enligt ett
koncept som involverar vårdtagaren, närstående till vårdtagaren och personal från vården.